Publication

Chúng tôi sẽ có một số đặc biệt (Vui lòng nhấp vào đây để biết chi tiết) trong Sensors: An Open Access Journal of MDPI cho bài báo mở rộng của IEEE SMC 2020. Các tác giả được khuyến khích gửi bài báo mở rộng IEEE SMC 2020 của họ (được chấp nhận) trong số đặc biệt này.

Bài báo tốt nhất của IEEE SMC 2020 sẽ được trao 500 CHF (được tài trợ bởi Sensors: An Open Access Journal of MDPI).

Đối với một bài báo mở rộng:
Tùy từng tạp chí để cho biết bao nhiêu tài liệu tái sử dụng có thể chấp nhận được và cần bao nhiêu tài liệu mới. Nếu một tác giả muốn mở rộng bài báo hội nghị của mình thành một bài báo không thuộc IEEE, họ nên yêu cầu sự cho phép từ:
[email protected]